proti - to be online
Połącz się z nami
Windykacja

Windykacja

jest jednym z głównych elementów działalności Kancelarii. W ramach tej specjalizacji, prowadzimy postępowania mające na celu odzyskanie należności dla naszych Klientów od ich dłużników. Świadczymy usługi w zakresie windykacji polubownej/przedsądowej, w której przekonujemy dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu. Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania sądowego w tym skorzystania z możliwości postępowania upominawczego-elektronicznego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, pilnując przy tym, aby egzekucja była skuteczna i szybka.

Windykacja przedsądowa/polubowna obejmuje w szczególności:

  • prawidłowe pod względem prawnym wezwanie dłużnika do zapłaty
  • negocjacje telefoniczne z dłużnikiem w którym określany jest sposób i termin spłaty należności
  • działania terenowe polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem
  • nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, postępowanie elektroniczne-upominawcze)
  • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitorowanie pracy sądu
  • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji
  • wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej

Odszkodowania
Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi. Dla naszych Klientów pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania. Potrafimy skutecznie wpłynąć na firmy ubezpieczeniowe, aby już przed procesem sądowym wypłaciły osobom poszkodowanym należyte odszkodowanie. Naszymi Klientami są osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, osoby najbliższe ofiar wypadków, jak również osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wyniku błędu medycznego.
Prawo nieruchomości
Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych. Kancelaria prowadzi również sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. Posiadamy również duże doświadczenie w sprawach eksmisyjnych.

Radca prawny Łukasz Brzozowski, ponadto specjalizuje się w sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich, oferując pomoc w odzyskaniu nieruchomości lub odszkodowaniu za utracone nieruchomości na skutek dekretu Bieruta z 1945 r.
Prawo pracy
Kancelaria doradza pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagamy w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentujemy klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy. Udzielamy porad i reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed (ZUS) jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami. Reprezentujemy Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.
Prawo IT
Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną firm prowadzących działalność za pomocą Internetu. Zajmujemy się przygotowanie i opiniowaniem umów taki jak np. umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowy o wykonanie stron www, umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, umowy o korzystanie/przeniesienie praw z domeny, umowy o prowadzenie reklamy internetowej itd.
Doradzamy firmom prowadzącym sklepy internetowe, opracowując m.in. regulaminy sklepów, politykę prywatności, politykę bezpieczeństwa.
Prawo spółek i gospodarcze
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadamy doświadczenie w zakładaniu spółek - od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Przygotowujemy projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu, oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek. Posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie umów krajowych, przy sporządzaniu projektów i negocjowanie umów w tym zarówno umów gospodarczych, ogólnych warunków umów, umów zawieranych z udziałem konsumentów itp.

Kancelaria udziela również porad w zakresie prawa wekslowego w szczególności przy wypełnianiu weksla, sporządzaniu deklaracji wekslowych i sprawach sądowych w roszczeniach opartych na wekslu.
Spory sądowe
Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym, administracyjnym oraz karnym, w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Działamy również w imieniu Klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych.
Prawo rodzinne
W zakresie prawa rodzinnego, Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawna osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Reprezentujemy Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradzamy w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, sporządzamy projekty intercyz, jak również prowadzimy postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
Prawo spadkowe
Doradzamy w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu. Oferujmy pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku. Doradzamy również w zakresie prawa podatkowego od nabytego spadku lub otrzymanej darowizny.
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.