proti - to be online
Połącz się z nami
 
Kolejna wygrana z Profi Credit
dodane: 25.10.2018 r.
Nasza kancelaria reprezentowała klienta pozwanego przez Profi Credit z tytułu umowy pożyczki. Profi Credit dochodziła należności na podstawie weksla. Kancelaria skutecznie podważyła żądanie zwrotu kosztów rzekomego ubezpieczenia pożyczki, które w praktyce wynosiło prawie dwukrotność tego co klient otrzymał od firmy pożyczkowej. Ponadto oddalono żądanie zapłaty z tytułu opłat za czynności windykacyjne, jak również odsetki. Kancelaria skutecznie podniosła, że Profi Credit stosuje w umowach klauzule abuzywane, które nie mogą stanowić podstawy żądania zapłaty. Ostatecznie z dochodzonej w pozwie kwoty 10.709,79 zł, sąd zasądził jedynie 2750,91 zł. 
Ten przykład pokazuje, że jeśli masz kłopoty z pożyczkami - chwilówkami, zawsze warto zasięgnąć porady prawnej, bo jest bardzo duża szansa, że żądania są w znacznej części niezasadne. 
Kontrola pracownika przez ZUS
dodane: 10.02.2017
Jakiś czas temu udzieliłem wypowiedzi dla mediów odnośnie kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim przez ZUS. Poniżej link do artykułu
http://praca.interia.pl/news-nie-ma-przepisow-ktore-podczas-kontroli-pozwalaja-pracowniko,nId,2267965
Pieczęć prewencyjna | windykacyjna - nowa usługa Kancelarii
dodane: 12 grudnia 2012 r.

Pieczęć prewencyjna | windykacyjna

Szanowni Państwo

Miło jest nam poinformować o nowej usłudze Kancelarii jaką jest pieczęć prewencyjna (windykacyjna). Taka pieczęć jest dobrym i sprawdzonym sposobem który skłania kontrahentów do terminowego regulowania należności. Ostrzeżenie zamieszczone na pieczęci informuje o konsekwencja braku zapłaty w terminie tj. przekazaniu należności do windykacji naszej Kancelarii.

Pieczęć prewencyjną nasi Klienci mogą zastosować:

1. na wystawianych fakturach
2. na notach odsetkowych
3. na wezwaniach do zapłaty
4. na potwierdzeniach sald

Korzyści płynące z zastosowania pieczęci windykacyjnej naszej Kancelarii to przede wszystkim:

1. skuteczny i tani środek dyscyplinowania kontrahentów do terminowego płacenia należności
2. poprawa płynności finansowej firmy
3. atrakcyjny rabat na usługi windykacyjne w Kancelarii

Nabywając pieczęć prewencyjną w naszej Kancelarii, macie Państwo możliwość korzystania nieograniczonym żadnym terminem.

Koszt zakupu pieczęci jest jednorazowy, w przypadku chęci nabycia pieczęci prewencyjnej naszej Kancelarii prosimy o kontakt.

Łatwiej o rekompensatę za majątek zabużański
dodane: 24 października 2012 r.
Uzależnienie prawa do rekompensaty od zamieszkiwania przez byłego właściciela nieruchomości zabużańskich na kresach wschodnich 1 września 1939 r. jest niezgodne z Konstytucją.
W dniu 23.10.2012 r. w Trybunale  Konstytucyjnym (sygnatura akt SK 11/12) zapadł wyrok korzystny dla tysięcy Zabużan i ich rodzin. Sędziowie uchylili przepis, który blokował im dostęp do rekompensaty za majątek pozostawiony na Kresach. Chodzi konkretnie o art. 2  pkt 1 ustawy tzw. zabużańskiej. Przepis uzależnia  prawo do rekompensaty m.in. od zamieszkiwania 1 września 1939 r. na byłym terytorium Polski.
Trybunał uznał, że ustawodawca ma znaczną swobodę w ustalaniu warunków takich świadczeń jak prawo do rekompensaty. Nie oznacza to jednak, że może w sposób arbitralny i oderwany od ich celu wprowadzać dowolne ograniczenia. Za takie uznał Trybunał ustalenie bezwzględnego warunku zamieszkiwania na Kresach w określonym dniu i w tak odległym czasie. Zwrócono uwagę, że ówczesne przepisy dopuszczały możliwość posiadania więcej niż jednego miejsca zamieszkania. Trybunał wytknął, że wprowadzając to ograniczenie ustawodawca nie uwzględnił, że chodzi tu o grupę osób, które mogą mieć trudności w dochodzeniu rekompensat. Chodzi tu np. o osoby zmobilizowane do wojska przed 1 września 1939 r.
Utratę ważności  przepisu w zakresie, w jakim mówił on o  zamieszkiwaniu 1 września 1939 r., Trybunał postanowił odroczyć o 18 miesięcy. Po pierwsze, aby dać parlamentowi czas na poprawienie przepisu. Poza tym zmiana tego uregulowania może podnieść wydatki budżetowe na rekompensaty.

źródło: www.trybunal.gov.pl; www.prawo.rp.pl
Przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są niezgodne z Konstytucją
dodane: 11 lipca 2012 r.

TK: rodzinne ogrody działkowe niekonstytucyjne

24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są niezgodne z ustawą zasadniczą – uznał 11 lipca br. Trybunał Konstytucyjny. 

O zbadanie zgodności ww. ustawy z  Konstytucją wniósł Pierwszy Prezes SN. Wnioskodawca zarzucał, że przepisy aktu tworzą mechanizm nierównej ochrony własności i innych praw majątkowych. Zakres przywilejów przyznanych Polskiemu Związkowi Działkowców w stosunku do mienia komunalnego i mienia Skarbu Państwa jest wyjątkowy na tle innych podmiotów prawa cywilnego.

Trybunał przyznał rację wnioskodawcy w kwestii dotyczącej przywilejów PZD i  pozbawienia samorządów oraz SP prawa do rozporządzania nieruchomościami, które zostały w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na ogrody działkowe. W związku z tym, zdecydował, że przepis art. 10 kwestionowanej ustawy starci moc już z dniem ogłoszenia wyroku w  Dzienniku Ustaw. Pozwoli to też uniknąć pozyskiwania przez PZD nowych gruntów pod rodzinne ogrody działkowe kosztem konkurencyjnych stowarzyszeń. 

Sprzeczne z Konstytucją są również przepisy, wedle których na likwidację rodzinnego ogrodu działkowego musi zawsze wyrazić zgodę PZD i likwidacja ta nie może się odbyć na innych warunkach, niż zapisane w ustawie, jak również te, które pozostawiają do wyłącznej decyzji Związku podział gruntu na tereny ogólne i działki oraz  zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego. 

Za niezgodne z  ustawa zasadniczą zostały też uznane przepisy: nakazujące administracji rządowej i samorządowi terytorialnemu wspieranie realizacji zadań PZD oraz określające członkostwo w Związku.

Ponieważ wraz z wejściem w życie wyroku PZD utraci podstawę ustawową swojego istnienia, Trybunał zdecydował się odroczyć - na okres 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw - utratę mocy obowiązującej wszystkich uznanych za niekonstytucyjne przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z  wyjątkiem ww. art. 10.

Trybunał zaznaczył, że w nowej regulacji ochroną prawną objęci muszą zostać przede wszystkim sami działkowcy, którzy w dobrej wierze, niekiedy od wielu lat, a nawet kilku pokoleń użytkują przyznane im działki w funkcjonujących rodzinnych ogrodach działkowych (K 8/2010).

Źródło: Aktualności LexPolonica za www.trybunal.gov.pl

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.
dodane: 19 czerwca 2012 r.

30 czerwca 2012 r. to dzień, do którego w większości spółek z o.o. musi odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników (gdzie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

3) udzielenie członkom organów spółki (zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

Spóźnione odbycie zwyczajnego zgromadzenia z winy członków zarządu, może być podstawą do odwołania ich z funkcji, a także skutkować odpowiedzialnością cywilną, o której mowa w art. 293 ksh. Dodatkowo członkowie zarządu mogą być ukarani przez sąd rejestrowy grzywną w wysokości do 20 000 zł na podstawie art. 594 § 1 pkt 3 ksh.

Licytacja z ruchomości
dodane: 25 maja 2012 r.
Informujemy, że o licytacji ruchomości należących do dłużnika Klienta Kancelarii. Do zlicytowania są przede wszystkim urządzenia do przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin, urządzenia chłodnicze, urządzenia biurowe oraz samochód ciężarowy Renault Magnum. Jest to druga licytacja, zatem ceny wywoławcze są niezwykle atrakcyjne. Więcej informacji o licytacji można uzyskać z obwieszczenia, które zamieszczam oraz od Komornika prowadzącego sprawę (dane na obwieszczeniu). 
Nowości w umowie deweloperskiej
dodane: 9 maja 2012 r.

W dniu 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232 poz. 1377), zwaną tzw. ustawą deweloperską. Ustawa wprowadziła klika nowości, które mają chronić klientów deweloperów w szczególności przed jego bankructwem.

Istotna nowość, jaką wprowadza akt polega na zobowiązaniu dewelopera do zawierania z bankiem umowy o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.  W przypadku rachunku otwartego wypłata zdeponowanych środków będzie następowała zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie. Natomiast wypłata środków z rachunku zamkniętego będzie jednorazowa, po ustanowieniu lub przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu lub domu. Bank prowadzący rachunek będzie ewidencjonował wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy i na jego żądanie poinformuje go o przemieszczaniu środków na rachunku.

Prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku powierniczego ma przysługiwać wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów. W przypadku wypowiedzenia umowy deweloper będzie zobowiązany niezwłocznie założyć nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wypowiedzenia. Jeżeli w tym terminie deweloper nie zleci przelewu zgromadzonych środków na nowy rachunek, bank zwróci je klientom.

Ustawa wymaga, aby deweloper zapewnił nabywcy gwarancję bankową, na mocy której bank wypłaci mu (na żądanie) środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, albo - w przypadku nieukończenia przedsięwzięcia deweloperskiego - po upływie 120 dni od dnia wskazanego jako dzień przeniesienia prawa własności, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca. Każda z tych sytuacji będzie też zdarzeniem ubezpieczeniowym uprawniającym nabywcę do otrzymania odszkodowania w wysokości wpłaconych środków. Klienci dewelopera będą bowiem uposażonymi z umowy ubezpieczenia, którą ten będzie zawierał z ubezpieczycielem i w związku z którą opłaci składki.  Gdy nabywca odstąpi od umowy deweloperskiej, a następnie podejmie środki z rachunku powierniczego wysokość wypłaty z tytułu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie pomniejszona o kwotę środków wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Przed podpisaniem umowy deweloper musi sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia. Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy będzie obowiązany doręczyć jej taki prospekt wraz z załącznikami - nieodpłatnie i na trwałym nośniku informacji. Sporządzony według przewidzianego w ustawie wzoru prospekt będzie integralną część umowy deweloperskiej. Deweloper, który wbrew obowiązkowi nie sporządzi prospektu informacyjnego, podlega karze grzywny. Osobę odpowiedzialną za podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji można ukarać grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy z deweloperem będą uprawnione do zapoznania się w lokalu przedsiębiorcy z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z KRS lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej) oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Zgodnie z nowymi przepisami umowy deweloperskie wymagają formy aktu notarialnego, a roszczenie nabywcy należy wpisać do księgi wieczystej. Jeżeli deweloper zechce się wycofać z umowy, klient będzie mógł żądać w sądzie przeniesienia własności.

Umowa powinna dokładnie określać cechy nieruchomości - np. informacje o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, a w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach; określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy; określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku; określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

Klient Kancelarii laureatem w konkursie
dodane: 24 marca 2012 r.
Miło nam poinformować, że sklep internetowy Fitnessauthority-sklep.pl, nad którym Kancelaria prowadzi opiekę prawną został laureatem w konkursie "Bezpieczny eSklep" przeprowadzonym przez  Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. W konkursie oceniana była m.in. poprawność prawna oraz formalna stosowanych zapisów regulaminowych w świetle obowiązującego prawa konsumenckiego. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie http://www.mg.gov.pl/node/15635.


Nowa strona internetowa Kancelarii
dodane: 23 marca 2012 r.
Uruchomiliśmy dla Państwa nową stronę internetową Kancelarii. Mamy nadzieję, że znajdą na niej Państwo potrzebne informacje, które zachęcą do współpracy z nami.
Łukasz Brzozowski
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i doradztwie w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa handlowego oraz w sprawach windykacyjnych.
ul. Rzymowskiego 30 lok. 314 A
02-697 Warszawa
kom. 606652519                            kancelaria@lblegal.pl
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.